September 2010 Archives

เชียงใหม่  1,940                    สุราษฏร์    1,880
เชียงราย   2,400                    กระบี่        2,355
ขอนแก่น  1,835                    ภูเก็ต         2,475
อุดรฯ       1,835                    หาดใหญ่    2,780
อุบลฯ       1,955


เงื่อนไขในการออกบัตรโดยสาร
1. ราคาพิเศษนี้ สำหรับการเดินทาง บนชั้นประหยัดเฉพาะ วันจันทร์ - พฤหัส ในเส้นทางที่กำหนดเท่านั้น
2. ราคาบัตรฯ นี้ ใช้สำหรับการออกบัตรโดยสาร ตั้งแต่วันที่ 06 กันยายน 2553 - 31 มีนาคม 2554  สำหรับการเริ่มต้นเดินทาง
    ตั้งแต่วันที่ 06 กันยายน 2553 - 31 มีนาคม 2554  การเดินทางต้องสิ้นสุด ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554
3. สำหรับบัตรโดยสารไป-กลับ  ต้องจอง/ซื้อ บัตร ฯ ล่วงหน้า   อย่างน้อย 30 วัน ก่อนเดินทาง
4. Booking ต้องได้รับการ Confirm ก่อนการออกบัตรฯ ไม่อนุญาตให้ออกบัตรฯ แบบ Open Ticket
5. บัตรโดยสาร มีอายุ 7 วัน นับจากวันเริ่มต้นเดินทางที่ระบุบนบัตร 
6. ผู้โดยสารต้องออกบัตรฯ ทันที หลังจากที่ได้รับการยืนยันการสำรองที่นั่ง
7. ภายหลังจากออกบัตรฯ แล้ว ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อผู้โดยสาร , เที่ยวบิน , วันเดินทาง , เส้นทางบิน และไม่สามารถขอคืนเงิน 
8. ไม่มีส่วนลดบัตรโดยสารเด็ก และทารก
9. ได้รับไมล์สะสมตามปกติ
10. ราคาบัตรฯ ข้างต้นรวมค่าธรรมเนียมต่างๆ แล้ว ไม่รวมค่าภาษีสนามบิน
11. ราคาบัตรโดยสารดังกล่าวข้างต้น สำหรับการขายผ่าน อินเตอร์เน็ต www.thaiairways.com and www.thaiairways.co.th  เท่านั้น

**การบินไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ข้อกำหนด และ / หรือ เงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า**